Portál Archeologie ONLINE prezentuje digitální informační zdroje svázané s poznáváním minulosti české krajiny a archeologií v České republice. Cílem portálu není suplovat či přímo integrovat jednotlivé zdroje v rovině dat a funkcí, ale nabídnout uživateli rozcestník s mnohdy těžko dostupnými údaji, které mu umožní zorientovat se v existujících infrastrukturách, evidenčních systémech, nástrojích a portálech, které jsou k dispozici v digitální podobě.

Pomocí Archeologie ONLINE lze procházet vzorová data z vybraných informačních systémů v mapovém prohlížeči, vyhledávat informace o datových zdrojích a seznámit se s příklady dobré praxe při evidenci a zpřístupnění archeologických dat. Portál je zaměřen zejména na širokou laickou veřejnost, avšak svůj nesporný význam má také pro odborné publikum, právě díky cíli stát se vstupním branou do co největšího množství informačních systémů. Dovolí pochopit jejich obsah, nalézt informace o struktuře dat, jejich genezi, autorech atd. To vše nabízí jednoduchou formou prostřednictvím internetového prohlížeče.

Ambicí portálu je stát se prostředkem propagace a zpřehlednění digitálního prostoru. Jeho význam roste s každým novým informačním zdrojem a v důsledku věříme, že povede k podstatnému navýšení zájmu o původní zdroje stran široké veřejnosti.

    Do portálu se lze zapojit ve dvou variantách spolupráce:
  • Sekce Zdroje obsahuje strukturovaný popis jednotlivých informačních systémů, umožňující jejich vzájemné porovnávání. Údaje jsou rozděleny do přehledných záložek a lze je fulltextově prohledávat. Popis obsahuje jak stručná hesla, tak textové popisy informačního zdroje a je možno přidávat libovolné typy příloh ke stažení. Toto je základní forma participace, tedy poskytnutí relevantních informací o informačním zdroji stran jeho technického řešení, charakteristiky obsahu, uživatelského rozhraní, autorů, licenčních podmínek atd.
  • Sekce Mapa slouží pro přiblížení datového obsahu vybraných zdrojů. Dovoluje data procházet, filtrovat a pomocí odkazů je provázána na zdrojové informační systémy. Data nejsou indexována přímo z původních zdrojů, ale jde o cíleně vybrané vzorky poskytnuté a zpracované v jednotném formátu za účelem prezentace a možnosti porovnání datového obsahu různých zdrojů prostřednictvím mapové aplikace. Uživatel tak má možnost se již v rámci portálu částečně s daty seznámit a vybrat si takový informační zdroj, který nejvíce vyhovuje jeho potřebám. Data jsou v základu reprezentována mapou hustoty (heatmap), po zúžení výběru prvků pak jednotlivými body v mapě. Ty s sebou kromě polohové informace nesou také informaci o typu zobrazované aktivity a typu lokality, stejně jako rámcové chronologické zařazení. Tato kritéria dovolují data dynamicky filtrovat a prohledávat. I zde je možné pro filtraci využít fulltextové vyhledávání v popisných polích. Záznamy mohou být doplněny o obrazové náhledy.

Pokud spravujete informační systém, který máte zájem na tomto portálu prezentovat, neváhejte se na nás obrátit a jistě se dohodneme na spolupráci. Zašleme Vám formulář, který slouží ke sběru údajů pro sekci Zdroje. K němu je možno přidat libovolné přílohy jako doplňující dokumentaci, obrázky, články apod. Data pro sekci Mapa jsou předávána po individuální konzultaci, výběru vhodných dat a formy předání. Takto vzniklé datové vzorky je možno v budoucnu snadno aktualizovat a doplňovat. Na serveru je každý datový blok reprezentován jedním souborem ve formátu CSV, na jehož základě je pomocí indexační služby generován mapový výstup. Tyto kroky však budou provedeny na straně správců portálu tak, abychom Vás co nejméně zatěžovali nároky na spolupráci.

Poslední sekcí portálu je Praxe, jejíž obsah je spravován interně a nepředpokládáme zapojení širší komunity. Rádi však přijmeme návrhy na doplnění jejího obsahu.

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím emailu: amcr@arup.cas.cz

Vývoj portálu byl financován v rámci prohramu Akademie věd ČR - Strategie AV21 - Paměť v digitálním věku. Na realizaci a správě se podílejí zaměstnanci Archeologického ústavu AV ČR v Praze (zejména Mgr. David Novák; Mgr. Jan Hasil; PhDr. Martin Kuna, Ph.D. DSc). Implementaci provedla společnost INCAD, s.r.o.

Portál je součástí Velké výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR).

Licence a využití dat

Data dostupná v Archeologii ONLINE jsou zveřejňována v souladu s politikou otevřeného přístupu k datům a se souhlasem držitelů autorských práv. Využití dat podléhá (pokud není explicitně uvedeno jinak) licenci CC-BY-NC 4.0 (Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0). Data je proto možné využít pouze s uvedením autora a pouze pro nekomerční použití. Toto ustanovení neomezuje využití AMČR na základě jiných smluvních ujednání či na základě zákonného titulu.

Vzhledem k tomu, že portál Archeologie ONLINE, ale i další nástroje patřící do rámce infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR), poskytují data převážně v otevřeném režimu (Open Access), nemáme možnost sledovat využití těchto dat, ani to, jaké výstupy na jejich základě vznikají. Jelikož jsme však tyto informace povinni ze zákona vykazovat, chtěli bychom Vás, uživatele portálu, požádat o součinnost při vykazování vědeckých výstupů, při jejichž vzniku byla využita data Archeologie ONLINE, či dalších součástí AIS CR.

Každý uživatel Archeologii ONLINE, jako nedílné součásti AIS CR, má proto povinnost:

- v konkrétních výstupech vždy obvyklým způsobem uvést, že k jejich tvorbě byla využita infrastruktura AIS CR s odkazem na využitá data či nástroj;
- pokud zadává informace o výstupech do Rejstříku informací o výsledcích - RIV (např. na pracovištích AV ČR prostřednictvím databáze ASEP), vybrat návaznost výsledku na infrastrukturu AIS CR v poli VVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur;
- dát nám laskavě vědět prostřednictvím tohoto dotazníku (https://www.aiscr.cz/vystupy), že výstup byl publikován.